برگزاری دومین جلسه همفکر طبس

۱۳/مرداد/۱۳۹۷
89

برگزاری دومین جلسه همفکر طبس

اطلاعیه ها

برگزاری اولین استارت آپ ویکند فردوس
سومین رویداد همفکر طبس
برگزاری دومین جلسه همفکر طبس
فستیوال نوآوری های شهر هوشمند