سومین رویداد همفکر طبس

۱۴/مرداد/۱۳۹۷
106

سومین رویداد همفکر طبس برگزار میشود

اطلاعیه ها

برگزاری اولین استارت آپ ویکند فردوس
سومین رویداد همفکر طبس
برگزاری دومین جلسه همفکر طبس
فستیوال نوآوری های شهر هوشمند