دسته ای جدید از شرکت های دانش بنیان: دانش بنیان های نوع 3

دسته ای جدید از شرکت های دانش بنیان: دانش بنیان های نوع 3

با استناد به خبر پایگاه اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در راستای اجرای قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات و به منظور استفاده از ظرفیت شرکت‌ها و موسسات دارای توانمندی‌های فناورانه و نوآورانه در مناطق کمتر برخوردار، پارک‌ها و مراکز رشد علم و فناوری، شرکت‌های نقش آفرین در حل مسایل راهبردی و اساسی کشور و همچنین توجه ویژه به شرکت‌های فعال در حوزه صنایع فرهنگی، خلاق، علوم انسانی و اجتماعی، نوع جدیدی از شرکت‌های دانش‌بنیان با عنوان شرکت‌های دانش‌بنیان نوع 3، با شرایط این مصوبه ایجاد می‌شود.

دانلود آیین نامه اجرایی بصورت فایل PDF (قابل مطالعه در پایین)

مصوبه معیارهای ارزیابی شرکتها و موسسات دانش بنیان نوع 3

1 -مقدمه

در راستای اجرای قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات و به منظور استفاده از ظرفیت شرکتها و موسسات دارای توانمندیهای فناورانه و نوآورانه در مناطق کمتر برخوردار، پارکها و مراکز رشد علم و فناوری، شرکتهای نقش آفرین در حل مسایل راهبردی و اساسی کشور و همچنین توجه ویژه به شرکتهای فعال در حوزه صنایع فرهنگی، خالق، علوم انسانی و اجتماعی، نوع جدیدی از شرکتهای دانش بنیان با عنوان شرکتهای دانش بنیان نوع 3 ،با شرایط این مصوبه ایجاد میشود.

2 -تعاریف

قانون: قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات

کارگروه: کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکتها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا

آیین نامه: آیین نامه ارزیابی شرکتها و موسسات دانش بنیان مصوب کارگروه آیین نامه( 1( ماده 3-1 و 2-1 ،1-1 بندهای: 3-1 و 2-1 ،1-1 بندهای

محصول: شامل کالا یا خدمت است.

شرکت: شامل شرکت یا موسسه است.

3 -شرکتهای مشمول دانش بنیان نوع 3 شرکت های دانش بنیان نوع 3 ،با دارا بودن معیارهای ارزیابی این مصوبه و با تشخیص شورای تخصصی دبیرخانه کارگروه به مدت 2 سال تایید میشوند. این شرکتها شامل چهار گروه زیر میباشند:

الف- شرکتهایی که محل اصلی فعالیت آنها در مناطق کمتر برخوردار است

ب-شرکتهای نقش آفرین در حل مسایل راهبردی یا اساسی کشور

ج- شرکتهایی که محل اصلی فعالیت آنها پارکها و مراکز رشد علم و فناوری است

د- شرکتهای فعال در حوزه صنایع فرهنگی، خالق، نوآفرین و علوم انسانی و اجتماعی

 4 -معیارهای ارزیابی شرکتهای دانش بنیان نوع 3 

 1-4 -شرکتهایی که محل اصلی فعالیت آنها در مناطق کمتر برخوردار 1 است در صورت دارا بودن یکی از شرایط زیر، تایید میشوند:

1-1-4 -شرکت حائز کلیه معیارهای آیین نامه غیر از بندهای 1-2 و 1-3( شروط مرحله تولید و طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه( باشد و بجای این دو بند، دارای یک کالا با نمونه آزمایشگاهی کامل یا در حال تکمیل )با قابلیت بررسی فنی( بوده و عدم وجود بند 1-3 ،ناشی از نواقص نمونه آزمایشگاهی باشد.

2-1-4 -شرکت حائز کلیه معیارهای آیین نامه غیر از بند 1 -3( شرط طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه) باشد و بجای بند مذکور، بخشهایی از دانش فنی پیچیده مرتبط با محصول را کسب کرده و دارای نیروی انسانی متخصص در زمینه محصول باشد.

3-1-4 -شرکت حائز کلیه معیارهای آیین نامه غیر از بند 1-1 ( شرط سطح فناوری) باشد و بجای بند مذکور، محصول حائز سطح فناوری با پیچیدگی فنی کمتر نسبت به سایر محصولات فهرست کالا اها و خدمات دانش بنیان باشد. همچنین شرکت دارای فعالیت تحقیق و توسعه و یا سایر توانمندیهای فناورانه اساسی در زمینه محصول خود باشد.

2-4 -شرکتهای نقش آفرین در حل مسایل راهبردی یا اساسی کشور که دارای محصولی حائز یکی از مشخصه های زیر هستند، در صورت دارا بودن یکی از شرایط بندهای 4-1-1 یا 4-1-2 ،تایید میشوند؛

الف- محصول دارای ویژگی تولید بار اول در کشور باشد.

ب- محصول توسط شرکت به خارج از کشور صادر شده باشد.

ج- محصول جزو اقلام وارداتی با ارزبری بالا یا اقلام مشمول تحریم باشد.

د- محصول دارای اولویت ملی بوده و در چارچوب برنامههای تاب آوری ملی ستاد اقتصاد مقاومتی باشد.

3-4 -شرکتهایی که محل اصلی فعالیت آنها در پارکها و مراکز رشد علم و فناوری دارای مجوز از وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند، با دارا بودن مجوز فناوری مورد تایید از یکی از وزارتین و شرایط بند 4-1-1 باشند، تایید میشوند.

تبصره- بند 4-3 صرفا در مورد پارکها و مراکز رشدی که دارای نظام ارزیابی مورد تاییدِ کمیته مشترک وزارتین و دبیرخانه کارگروه باشند، اجرا میشود.

4-4 -شرکتهای فعال در حوزه صنایع فرهنگی، خالق، نوآفرین و علوم انسانی و اجتماعی که حائز کلیه معیارهای آیین نامه غیر از بندهای 1-1 و 1-3( شرط سطح فناوری و طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه) بوده و بجای بندهای مذکور، دارای حداقل یک محصول در »فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان حوزه صنایع فرهنگی، خالق، نوآفرین و علوم انسانی و اجتماعی« باشند و در زمینه محصول  مورد اشاره، دارای نیروی انسانی متخصص بوده و ایجاد/توسعه محصول یا فرآیند یا تجهیزات تولید آن، مبتنی بر دانش شرکت باشد.

5 -حمایتها و ضوابط اجرایی

1-5 -محصولاتی که شرایط این مصوبه را داشته باشند، بعنوان محصولات دانش بنیان تایید میشوند و حمایت های مورد نظر این مصوبه، صرفا برای توسعه و تولید این محصولات دانش بنیان ارایه خواهد شد.

2-5 -شرکتهای دانش بنیان نوع 3 ،مشمول حمایتهای بندهای )الف( و )و( ماده 3 قانون نمیشوند. 3-5 -دبیرخانه کارگروه میتواند شرکتهای نوع 3 را با توجه به معیارهای این مصوبه، دسته بندی نموده و پس از مشخص نمودن ضوابط ارزیابی هر دسته، ارزیابی آنها را آغاز نموده و اطلاع رسانی به نهادهای حمایتی را براساس این دسته بندی، انجام دهد.

تبصره: شرکتهای حائز معیارهای دانش بنیان نوع 1 و 2 آیین نامه و واجد محصولات دارای شرایط این مصوبه، صرفا با معرفی صندوق نوآوری و شکوفایی میتوانند از مزایای این مصوبه استفاده نمایند.

6 - این مصوبه در جلسه مورخ 11/11/1311 کارگروه بصورت آزمایشی برای اجرا در یک دوره زمانی 2 ساله، به تصویب رسید

 

نظرات

تاکنون نظری ثبت نشده است.

ارسال نظر

لطفا برای ثبت نظر، وارد حساب کاربری تان شوید و یا ثبت نام کنید.

اطلاعیه ها

برگزاری وبینار معرفی سامانه "جان" (جریان اقتصادی نوین)
همایش کسب درآمد – ویژه بانوان
رویداد حل مسئله صنعتی شو
فراخوان کارگزاری فن بازار منطقه ای خراسان جنوبی